วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายงาน Final Project

Art work

ภาพแสดงขั้นตอนการสรา้งกล่องและ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
สบู่อาบน้ำ ตราโจโร่ สูตร ว่านหางจรเข้

Pattern 1


Pattern 2

Pattern 2


Pattern

ส2.


บอร์ด ส.2 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างกล่องสบู่งาน พัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากจังหวัด ชัยนาถ

สบู่นวลใย

สบู่ นวยใย สูตร ว่านหางจรเข้ จากกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สุขภาพบ้านหนองสมบัติ